دکتر سید بشیر حسینی کیست؟

دکتر سید بشیر حسینی

دکتر سید بشیر حسینی متولد 15 آذر 1360 در اصفهان ، کارشناس و پژوهشگر است

فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته حقوق و دکترای رشته فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق می باشد که حالا بعنوان کارشناس در تلویزیون حضور دارد

او به زبان های فرانسه ، انگلیسی و عربی در کنار زبان فارسی نیز تسلط دارد !